UEk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ściąga, opracowanie, podanie

AEportal - UEk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, aktualności, ściąga, opracowanie, podanie
Słownik studencki
Piątek, 12 Październik 2007 14:46
Słownik Studencki

Adiunkt - pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień doktora.

Akademik - zwyczajowa nazwa domu akademickiego, jest to najtańsze lokum dla studenta.

Akredytacja - jest to potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach dokonywane przez akademickie komicje powołane najczęściej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego np. PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna).

Asystent - najmłodszy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni, zwykle magister lub magister inżynier.

Certyfikat językowy - jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie np. Pitman Qualifications to egzamin przyjazny zdającym - zdaje się go tam, gdzie był organizowany kurs językowy. Nasi studenci zdają go w naszej szkole! W czasie egzaminu można korzystać ze słownika. Pitman jest egzaminem zarówno pisemnym (ESOL) jak i ustnym (SESOL), przy czym każda część traktowana jest jako niezależny egzamin, który można przeprowadzić w dowolnym momencie i na dwóch różnych poziomach. Wszystkie prace pisemne i odpowiedzi ustne (nagrane na taśmę) oceniane są w Wielkiej Brytanii. Egzamin jest oferowany na 5 poziomach, w terminie dopasowanym do potrzeb i możliwości zdających.

Czesne - jest to opłata za studia na wyższej uczelni.

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Dlatego też ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń jest laboratorium komputerowe.

Deklaracja Bolońska - dokument podpisany przez ministrów edukacji Europy w 1999 roku, w którym zobowiązali się do prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej dla wspierania szkolnictwa wyższego. W Deklaracji Bolońskiej jest mowa, między innymi, o suplementach do dyplomów (umożliwiających porównywanie stopni z różnych uczelni europejskich), europejskich dwustopniowym kształceniu i o systemie punktów kredytowych ECTS.

Doktor - to tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć w dowolnym momencie życia pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Doktor habilitowany - to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywanego po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw kolokwium habilitacyjnym.

Drzwi otwarte (dni otwarte) - akcja promocyjna przeprowadzana przez wyższe uczelnie (lub konkretne wydziały), polegająca na organizowaniu spotkań dla maturzystów z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną. Spotkania te mają na celu jak najlepsze zapoznanie kandydatów z uczelnią i specyfiką studiów na konkretnym kierunku.

Dyplom - to dokument potwierdzający ukończenie przez ciebie studiów. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

Dziekan - jest to najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest przewodniczącym rady wydziału.

Dziekanat - biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, podbicia legitymacji, pobierania i składania różnych dokumentów, zaświadczeń, itp.

Dzień rektorski - dzień wolny od zajęć, ustanowiony przez Rektora, praktykowany zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

Egzamin komisyjny ("komis") - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej podwinie nam się noga. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).

Egzamin "zerowy" - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.

E–learning - najczęściej określa się tak nauczanie przez Internet.

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów, system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. "Ilość pracy" wymaganej od studenta w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom.

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się z reguły bardzo uroczyście, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom reprezentującym poszczególne wydziały. Składają oni też ślubowanie. Pozostałym studentom biuro Rektora ds. studenckich wręcza indeksy i odbiera ślubowanie.

Indeks - studencki "dzienniczek ucznia". Książeczka ta służy do wpisywania zaliczeń z wszystkich przedmiotów i wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów. Po zebraniu wszystkich wpisów student ma obowiązek przedstawić indeks dziekanatowi Dziekan dokonuje zaliczenia i dopuszcza studenta (lub nie) do dalszego studiowania.

Indywidualny tok studiów - rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności lub zmiana profilu kształcenia, łączenie dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, itp.

Inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów I –szego stopnia technicznych, rolniczych oraz kierunków ekonomicznych spełniających określone wymagania, np. 51% przedmiotów o charakterze technicznym.

Juwenalia - dni kultury studenckiej obchodzone zwykle w maju.

Kampania wrześniowa - to potoczna nazwa letniej sesji poprawkowej odbywającej się we wrześniu.

Karta osiągnięć studenta - karta, na której wypisane są wszystkie przedmioty. Umieszcza się w niej oceny z zaliczeń i egzaminów wraz z podpisami wykładowców. Wypełnioną na koniec semestru składamy w dziekanacie.

Karta obiegowa - to karta, jaka jest ci wydawana przed otrzymaniem dyplomu. Zaopatrzony w nią musisz zbierać podpisy i pieczątki pracowników ośrodków (np. biblioteki, kwestury), z których miałeś okazję korzystać w trakcie studiów, w celu stwierdzenia, że nie pozostałeś im dłużny.

Konsultacje - godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z każdym pytaniem.

Kierunek studiów - jest to dziedzina wiedzy, którą można studiować. W Polsce jest ponad 100 zatwierdzonych kierunków studiów. Ogólnopolskie standardy nauczania określa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W standardach nauczania określone są przedmioty, które powinny być nauczane w ramach realizowanego kierunku. W standardach nauczania określone są również treści kształcenia, czas trwania studiów, wymiar praktyk.

Kolokwium - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

Konkurs świadectw - jeden ze sposobów rekrutacji kandydatów na wyższe uczelnie, według którego na studia przyjmowani są kandydaci o najwyższej średniej uzyskanej na świadectwie maturalnym. Przed złożeniem dokumentów na dany kierunek czy uczelnię należy dokładnie zapoznać się z listą przedmiotów, które są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej.

Licencjat - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów I–szego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

Legitymacja studencka - to dokument potwierdzający, iż jesteś studentem wyższej uczelni. Legitymując się nią możesz liczyć na zniżki. Pamiętaj, że dwa razy w roku musisz ją podbić w dziekanacie.

Lektorat - to obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Magister - tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II–ego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Magister inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów technicznych jednolitych magisterskich (5-cio letnich).

Obrona - to kończąca twój pobyt na studiach chwila, kiedy to możesz przedstawić komisji własną pracę dyplomową (magisterską / inżynierskią / licencjacką).

Otrzęsiny - przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

Powtarzanie roku, przedmiotu (potocznie: Warunek) - to możliwość kontynuowania studiów po oblanych trzykrotnie egzaminach.

Pościg - jeśli zdarzy się, że większa liczba osób nie zaliczy jakiegoś przedmiotu, to żeby nie czekać cały rok na zaliczenie tych zajęć, można zwrócić się do dziekana o uruchomienie tzw. "pościgu". Są to zajęcia stworzone w semestrze innym niż normalnie, czyli np. w semestrze letnim zajęcia z semestru zimowego specjalnie po to, aby umożliwić wcześniejsze zaliczenie braku, a tym samym ocalić niektórych przed wyrzuceniem ze studiów. Zajęcia takie są odpłatne, tak jak normalnie powtarzane zajęcia.

Potok - grupy z którymi masz wykłady.

Profesor - to tytuł nadawany przez uczelnię wyższą samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi proferor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Promotor - opiekun pracy dyplomowej.

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę. Oprócz terminu, w którym odbywają się egzaminy ważny jest również termin składania podań. Rekrutacja najczęściej odbywa się od maja do września.

Rektor - sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Wyboru rektora dokonuje się co trzy lata.

Seminarium - zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów - IV, V rok st. magisterskich i III rok st. licencjackich lub inżynierskich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej bądź licencjackiej lub inżynierskiej.

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Specjalność studiów (specjalizacja) - kierunki niektórych studiów są podzielone na specjalności, i tak np. kierunek zarządzanie i marketing może mieć specjalności: marketing, zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji publicznej. Specjalizacja wybierana jest na początku studiów lub po I albo II roku w zależności od ustaleń.

Studia dwustopniowe - studia w uczelni wyższej składające się z dwóch stopni: licencjackie (3 lata) lub inżynierskie (3,5 – 4 lata) i magisterskie (2 lata). Można poprzestać na pierwszym etapie, prowadzącym do tytułu licencjata, bądź kontynuować naukę do osiągnięcia tytułu magistra.

Studia licencjackie - studia wyższe, z reguły trzyletnie, dające tytuł zawodowy licencjata. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Studia licencjackie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia inżynierskie - studia wyższe, z reguły trwające 3,5 roku lub 4 lata, dające tytuł zawodowy inżyniera Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Studia inżynierskie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia magisterskie - studia wyższe na uniwersytecie, politechnice, akademii medycznej, akademii rolniczej, wyższej szkole artystycznej i innych szkołach, kończące się tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.

Studia magisterskie uzupełniające - studia dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź w innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu. Najczęściej studia te są płatne.

Studia niestacjonarne wieczorowe - studia w szkole wyższej odbywające się w systemie zajęć popołudniowych.

Studia niestacjonarne zaoczne - studia w szkole wyższej, odbywające się w systemie zjazdów, organizowanych z reguły co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Dyplom ukończenia studiów zaocznych ma taką samą rangę jak dyplom studiów dziennych.

Studia stacjonarne dzienne - studia w szkole wyższej, odbywające się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

Wyższe studia zawodowe - są to studia wyższe, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera.

Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.


Słownik został stworzony przez perspektywy.pl oraz studiuj.pl

 

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? więcej