Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu AEportal.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego aeportal.pl znajdującego się pod adresem internetowym AEportal.pl oraz zasady funkcjonowania Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa Użytkowników Serwisu.
 3. Każda osoba korzystająca z dostępu do Serwisu (dalej: „Użytkownik”) wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

§2 Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 2. Administrator udostępnia Serwis wszystkim użytkownikom korzystającym z internetu
 3. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail: kontakt@aeportal.pl
 4. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
 5. Za pośrednictwem Serwisu świadczone mogą być w przyszłości inne odpłatne lub nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.
 6. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.

 

§3 Usługi oferowane przez Serwis

 1. Serwis AEportal.pl skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych w jakikolwiek sposób szeroko rozumianą Ekonomią.
 2. W serwisie można znaleźć wiele materiałów i pomocy naukowych stworzonych przez innych użytkowników, którzy chcieli podzielić się swoją pracą.
 3. AEportal.pl zamieszcza informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, które mogą zainteresować Użytkowników, m.i.n. o warsztatach, wykładach i imprezach.
 4. Zakres dostępu i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.
 5.  Administrator będzie na bieżąco informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.

§4 Zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik jest uznany za w pełni zarejestrowanego, jeśli poda wszystkie konieczne dane, wykona aktywację konta oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Tylko zarejestrowany Użytkownik Serwisu może korzystać z usług takich jak pobieranie/dodawanie materiałów naukowych.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 6. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Komentarze, których wykorzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych.

§5 Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba, która wykona poprawnie procedurę rejestracji, zaakceptuje niniejszy regulamin oraz politykę prywatności.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji nie podaje żadnych identyfikujących go danych osobowych, a jedynie adres email, na który wysyłany jest link aktywujący konto.
 3. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Serwisu .
 4. Każdy Użytkownik na podstawie jednego adresu e-mail może rejestrować wiele kont z tym, że Login jest unikalny względem korzystania z Serwisu. Użytkownik nie może zmienić Loginu, pod którym się zarejestrował.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru "Akceptuję regulamin i politykę prywatności", wypełnienie wymaganych danych oraz aktywację Konta na podstawie linku wysyłanego na podany adres email konta pocztowego.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji oraz aktywacji Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do zostania Użytkownikiem Serwisu;
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każde skorzystanie przez niego z usług Serwisu;
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora na adres e-mail, który posłużył przy rejestracji w Serwisie.
 7. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wcześniej podany adres e-mail wiadomość za pomocą, której może dokonać aktywacji Konta.

 

§6 Zapewnienia, zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować poufność danych, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu usuwania nieprawidłowości technicznych w funkcjonowaniu usług Serwisu. Administrator może dokonywać także zmian technicznych Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu nowych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, które mogą się okazać odpowiednie ze względu na techniczne uwarunkowania Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Ekspertów oraz do zespołu obsługi Serwisu, zawierających najczęściej powtarzające się pytania (FAQ), które mogą być warte opublikowania.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 8. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, że wszelkie informacje zawarte w Serwisie lub otrzymane za jego pośrednictwem.
 9. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za rzetelność i autentyczność treści przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu oraz na zewnątrz przez Użytkowników.
 10. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za rzetelność i autentyczność treści przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu oraz na zewnątrz przez Ekspertów.
 11. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§8 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże wszystkich zarejestrowanych użytkowników w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.


Polityka prywatności

Dane Osobowe

W czasie rejestracji w serwisie AEportal.pl zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to Imię, Nazwisko oraz adres e-mail. Wymagamy ich w celu weryfikacji oraz ochrony przed spam-botami. Niepodanie wymaganych danych sprawi brak dostępu do niektórych działów serwisu.


Niezapowiedziane Wiadomości

AEportal.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości AEportal.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio serwisu (np. zmiany), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozesłanie zostało opłacone przez klientów AEportal.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych AEportal.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do AEportal.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


AEportal.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwiu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu AEportal.pl.